Navigatiemenu

Conference regulatory delivery

Laatst bijgewerkt op 757 dagen geleden door Hadewych

Regulatory delivery conference, Londen 10 – 13 oktober 2016

Het UK Regulatory Delivery, voorheen Better Regulation Delivery Office, organiseert elke twee jaar een internationale conferentie over regulering: alle aspecten van regulering en handhaving met uitzondering van formele wetgeving.

In de loop van de conferentie werd opnieuw duidelijk dat

  • De Britten een vergelijkbare toezichtvisie hebben als de Nederlanders: toezicht moet risicogericht zijn en alle middelen moeten worden ingezet op bevordering van veiligheid en kwaliteit (normcompliance en aantoonbare kwaliteit los van bestaande normen). Controleren of regels worden nageleefd is van ondergeschikt belang en wordt enkel instrumenteel beschouwd.
  • Er winst valt te behalen uit het denken vanuit ondertoezichtstaanden en burgers, en het intensief samenwerken met ondertoezichtstaanden.
  • Er grote behoefte is aan methoden (samenwerkende inspecties, begrijpelijke brochures/websites, openbare inspectieprogramma’s) die compliance voor ondertoezichtstaanden makkelijker maken en waardoor zij kunnen voorzien wat ze van inspecties kunnen verwachten.
  • Nederland loopt enigszins achter in transparantie en interactie.
  • Individuele staten steeds minder in staat zijn om beleid te voeren. Ze moeten samenwerken met andere staten en met niet-statelijke actoren om publieke belangen te kunnen dienen.
  • Economische ontwikkeling sterk afhankelijk is van democratie (publieke verantwoording, tegenspraak en participatie) en van de rechtsstaat (rechtzekerheid, gelijke behandeling, onafhankelijke beoordeling) .
  • Bedrijven grote behoefte hebben aan regels en effectief toezicht, maar veel last van onredelijke of onbegrijpelijke regels en willekeurig toezicht.

Introductie Graham Russell, directeur regulatory delivery

Bedrijven hebben zekerheid en een voorspelbare omgeving nodig om te kunnen innoveren en winst te maken. Met andere woorden, ze hebben een rechtsstaat nodig, goed beleid en goeie regelgeving, en eerlijk, integer en adequaat toezicht. De regeldruk moet proportioneel zijn; naleving van regels moet mogelijk en doenlijk zijn; normen en eisen moeten kenbaar zijn.

Dat alles impliceert onder meer dat er serieuze corruptiebestrijding, integriteitsbeleid en fraudepreventie is. De kwaliteit van regelgeving, systemen waarin zo adequaat mogelijk tegenwicht wordt georganiseerd voor machts- en afhankelijkheidsverhoudingen, en openheid en verantwoording dragen daar aan bij. Juist inspecties lopen integriteitsrisico’s dus daar moet aandacht aan worden besteed.

Presentatie Graham Russell kwaliteitpresentatie Graham Russell

Nick Malyshev over OECD-inspectieprincipes

De OESO heeft tien principes geformuleerd die in grote lijnen overeenkomen met de principes uit de KVOT: evidence based, selectief, risicogericht en proportioneel, responsief, strategisch, coördinatie en consolidatie, transparant, integraal, eerlijk en rechtvaardig, effectief, professioneel en met reality checks.

presentatie Malyshev inspectieprincipespresentatie Malyshev

In de interpretatie van die principes bood Malyshev extra diepgang:

Selectiviteit

Gaat ook over de vraag of een doel alleen bereikt kan worden door staatsmacht te hanteren. Als er andere actoren zijn, of andere methoden, om een doel te bereiken moet de overheid niet ingrijpen met regulering en handhaving.

Zie ook vraag 5 van het IAK.

Het gaat er ook om reflectief te zijn: beleidsmakers (politiek en ambtelijk) een spiegel voorhouden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door als een soort Kafkabrigade op te treden, dus voor een breder publiek zichtbaar maken hoe regulering voor ondertoezichtstaanden uitpakt en in welke mate dat tot de gewenste kwaliteit of veiligheid leidt.

Proportionaliteit

Regulering, toezicht en handhaving alleen om ernstige risico’s (grote kans en/of ernstige gevolgen) te beheersen.

Strategisch

Regulering moet betrekking hebben op de lange termijn en niet alleen op incidenten. Toezicht en handhaving moeten consistent zijn, ook over verschillende diensten heen. Dat vraagt onder meer om een gedeelde visie op beleidsdoelen, het doel van regulering (beleidstheorie) en de vraag wat goed toezicht is, door volksvertegenwoordiging, regering, inspecties, ondertoezichtstaanden en burgers.

Coördinatie en consolidatie

Er is éénduidigheid nodig en dat kan worden bereikt door samenwerking bij het uitvoeren van inspecties, maar ook door afstemming van verschillende inspecties, van inspecties met hun beleidsomgeving (beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering) en van diensten op verschillende niveaus binnen de overheid. Een goed voorbeeld van dat laatste is in Canada te vinden.

Het gaat hierbij onder meer om het delen van informatie. De vraag is ook wie er verantwoordelijk is voor het opleveren van informatie: een ondertoezichtstaande of de toezichthouders?

Verder wordt opgemerkt dat systeemrisico’s alleen onderkend kunnen worden als er gecoördineerd toezicht wordt gehouden.

Transparantie

De governance van het toezicht moet garanties bieden voor onafhankelijkheid en verantwoording. Besluiten om al dan niet te inspecteren of om handhavend op te treden mogen niet worden ingegeven door beleidsoverwegingen. Het moet voor buitenstaanders zichtbaar zijn hoe die onafhankelijkheid wordt gegarandeerd, en zij moeten na kunnen gaan of het ook in de praktijk werkt.

Datasharing

Noorwegen (vanuit het ministerie van financiën) biedt een goed voorbeeld op het gebied van data delen.

Eerlijk en rechtvaardig proces

Zowel de rechten, plichten en bevoegdheden van inspecteurs als die van ondertoezichtstaanden en van burgers in het algemeen moeten begrijpelijk en toegankelijk uiteengezet worden. Ondertoezichtstaanden moeten weten aan welke eisen ze moeten voldoen en hoe ze daaraan kunnen voldoen; wat ze van de inspectie kunnen verwachten en op welke manier ze een beroep op hun rechten kunnen doen.

Effectiviteit

Inspecties moeten er toe bijdragen dat ondertoezichtstaanden aan de gestelde normen voldoen. Dat betekent wel dat ze moeten laveren tussen handhaven (met het risico van bureaucratische blindheid voor effecten) en adviseren (met het risico van regulatory capture).

Reality check

Steeds moet worden geëvalueerd of het algemeen belang werkelijk optimaal gediend wordt door de inzet van een inspectie. Levert de inspectie de gewenste outcome? Doelmatigheid (beste effect voor de minste maatschappelijke kosten en inspanningen) vergt ook inzicht in de vraag hoeveel moeite het een ondertoezichtstaande kost om voorschriften na te leven.

Dialoog, transparant en responsief toezicht

Giedrius Kadziauskas, interactie met ondertoezichtstaanden

prestentatie Kadziauskas dialoogpresentatie Kadziauskas

Worldbank Good Regulation Practice (GRP)

“The term “Good Regulatory Practice” (or “Regulatory Policy” or “Regulatory Governance”) generally refers to the systematic application of tools, institutions, and procedures that governments can mobilize to ensure that regulatory outcomes are effective, transparent, inclusive, and sustained.”

Het programma van de Wereldbank om de kwaliteit van regulering, handhaving en toezicht in ontwikkelingslanden te verbeteren heeft betrekking op:

  • Instituties (onafhankelijke rechtspraak, goed toezicht, verantwoordingsmechanismen)
  • Dialoog (responsiviteit, burgerparticipatie)
  • Transparantie (feedback vragen, en leren van feedback, door inspecties)

Er moet capaciteit worden opgebouwd om te luisteren (naar burgers, naar ondertoezichtstaanden, naar beleidsmakers). Geef jezelf en degenen die verantwoordelijk zijn de gelegenheid om toe te geven dat er geen succes is behaald.

Goeie regulering is een kwestie van trial and error: ontwerp, treed op, evalueer, beëindig of verbeter. In de vierslag plan – do – check – act wordt die laatste stap niet duidelijk zichtbaar.

Goeie voorbeelden: www.performance.gov, https://feedback.usa.gov/, https://www.regulations.gov/ en https://translate.google.nl/translate?sl=lt&tl=nl&js=y&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Finspect.ukmin.lt%2F&edit-text=&act=url

Dankzij ict en open data kunnen burgers in real time de tevredenheid met publieke diensten monitoren. Bij de uitgang van loketten en kantoren staan zuiltjes met knoppen waarop cliënten aan kunnen geven of ze de dienst positief of negatief beoordelen. De data kunnen in een app worden verwerkt waarmee direct inzicht wordt geboden in de beoordeling van allerlei diensten en waarmee dus ook vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende lokaties, diensten en tijdstippen.

Op verschillende overheidssites kunnen burgers niet alleen monitoren wat er gebeurt en inspraak leveren, ze kunnen ook alerts instellen zodat ze een mail krijgen als er iets gebeurt waarvoor ze belangstelling hebben (bijvoorbeeld een concept regeling wordt voorgesteld). Bovendien kunnen ze inbreng van andere burgers zien en met elkaar in discussie gaan. Zie voor Nederland bijvoorbeeld https://www.synmind.com/nl-nl/

presentatie Wille wereldbankpresentatie Wille

Primary authority

In het VK worden veel voorschriften door 450 verschillende gemeenten, die grote interpretatieruimte hebben, gehandhaafd. Dat levert veel onzekerheid voor bedrijven op. Een bedrijf kan in de ene gemeente aan de normen voldoen terwijl een ander filiaal een boete krijgt voor exact hetzelfde gedrag.

Om de éénduidigheid van de handhaving te vergroten en om de communicatie tussen overheid en ondertoezichtstaanden (individuele bedrijven of branche-organisaties) te verbeteren is het model van de primary authority ingevoerd. De ondertoezichtstaande wijst een (inspectie)dienst aan die voortaan als primary authority zal gelden. De primary authority adviseert hoe regels en normen kunnen worden nageleefd, overlegt met de ondertoezichtstaande over de regels en het toezicht en stelt samen met de ondertoezichtstaande een inspectieplan vast. Alle diensten kunnen vervolgens op dat inspectieplan bieden en de ondertoezichtstaande betaalt.

Een primary authority functioneert als intermediair, levert compliance assistance en stuurt de handhaving aan.

Ook voor landen die het primary authority model niet overnemen, zijn er lessen te leren over effectiviteit en responsiviteit.

Erica Sheward primary authority.pptpresentatie Sheward

Excursie uitbreiding Victoriastation

Een bijzonder complex groot project is vooralsnog zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Dat kan mogelijk worden toegeschreven aan de heersende just culture: alle medewerkers worden gestimuleerd om kritiek en twijfels te uiten, om verbeterideeën kenbaar te maken en om fouten en incidenten toe te geven. Er is een paar uur per week in een algemene briefing gelegenheid om te praten, opmerkingen worden met waardering beloond en leidinggevenden motiveren wat ze met een opmerking doen.

Al bij het begin van het project was duidelijk dat de uitbreiding onvoldoende is om de toenemende reizigersbewegingen op te vangen. Wie door Londen loopt ziet hoe dat komt: verandering van mobiliteit brengt daar niet meer mensen op de fiets, maar in de metro. Een reflectieve toezichthouder zou dat aan de beleidsmakers (het stadsbestuur) kunnen teruggeven.

Diverse presentaties

Hodges ethical regulationHodges ethical regulation

Hodges effective regulation Hodges institutionele voorwaarden voor effectieve regulering

Blanc effective regulationBlanc institutionele voorwaarden effectieve handhaving

Blanc internationale vergelijkingBlanc internationale vergelijking inspecties (voedsel en warenautoriteiten)

Russell voorwaarden effectieve reguleringRussell voorwaarden voor effectieve handhaving

Ashcroft goed inspecterenAshcroft, goed inspecteren

Mikhnev Mikhnev, nationale kwaliteitsinfrastructuur

Nationale quality infrastructure fact sheetNationale quality infrastructure fact sheet 

Trnka national quality infrastructureTrnka (OESO) national quality infrastructure

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers