Navigatiemenu

TK verkiezingen 2017

Laatst bijgewerkt op 753 dagen geleden door Hadewych

Enkele noties uit de SCP-publicatie over maatschappelijke issues, die ook voor inspecties relevant kunnen zijn:

Maatschappelijke risico’s

Armoede is een belangrijke risicofactor voor ziekte, werkloosheid, slechte schoolprestaties en slachtofferschap van criminaliteit. Voor inspecties die bij willen dragen aan veiligheid, rechtvaardigheid, welzijn en economische ontwikkeling is het daarom van belang inzicht te hebben in armoede-ontwikkelingen in Nederland. Volgens het SCP is armoede tussen 2007 en 2013 sterk gegroeid, van 5,4% naar 7,9% van de bevolking (hetgeen correspondeert met een toename van 410.000 arme volwassenen en kinderen). Daarna is de armoede weer licht afgenomen.11 De vermogensverschillen zijn in Nederland beduidend groter dan de inkomenstegenstellingen.

Effectiviteit van een inspectie door onwenselijke ontwikkelingen te signaleren

“In het Actieplan gelijke kansen in het onderwijs werd daarnaast onder andere aandacht gevraagd voor brede brugklassen, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, en investeren in leraren en docenten. Dit actieplan was door het kabinet mede opgesteld naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het onderwijs, dat constateerde dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar dreigen te groeien.”

Belang van toezicht

Naarmate het overheidsbeleid meer uitgaat van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers (bijvoorbeeld bij de decentralisaties in het sociale domein), zal er grotere behoefte zijn aan gezaghebbend toezicht, adequate handhaving en neutrale informatievoorziening over aanbieders van publieke diensten.

Legitimiteit van overheidsinstanties

“De waargenomen procedurele rechtvaardigheid van overheidsinstanties (…) hangt van een aantal voorwaarden af. Het is ten eerste nodig om burgers accuraat te informeren over de stand van zaken en over de vervolgstappen, en daarbij uit te leggen waarom sommige stappen wel of niet kunnen worden genomen. (…) Ten tweede moet [de politie] consistent handelen volgens eerdere toezeggingen aan burgers. Ten derde moet de schijn van een ongelijke behandeling van burgers worden vermeden. [De politie] moet er echt voor iedereen zijn. Ten vierde moeten mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat hun mening wordt meegewogen in het plan van aanpak. Samenwerkingsvormen tussen burger en [politie] kunnen hieraan bijdragen. Schijninvloed ondergraaft dit. Ten slotte, als er meerdere kanten aan de zaak zitten, is wederhoor van belang. Alle belanghebbenden moeten voldoende aandacht krijgen (representativiteitsregel). Zo worden lokale sociale activiteiten door de een als overlast ervaren, terwijl ze voor de ander een welkome bijdrage aan de sociale cohesie en leefbaarheid zijn.”

Citaten uit verkiezingsprogramma’s

‘Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie is noodzakelijk, of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of seksuele geaardheid is. Wij breiden de capaciteit van de inspectiediensten uit. De aangiftebereidheid willen we vergroten door inzichtelijk te maken dat het zin heeft om aangifte te doen’ (PvdA: p. 13)

‘Mantelzorgers en vrijwilligers zijn het bindmiddel van onze samenleving. De overheid houdt er toezicht op dat de wettelijke verplichtingen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, worden nagekomen’ (sgp: p. 19)

‘[…] er moet toezicht komen op de opsporingsdiensten, zeker als de politie – na het leger en de inlichtingendiensten – een hackbevoegdheid krijgt’ (D66: p. 127)

‘denk vindt dat dienaren van onze wet zich moeten houden aan de wet die zij moeten handhaven. (denk: p. 34)

‘Daarnaast zien we dat lokale overheden steeds meer handhavers in dienst nemen. Hierdoor lijkt het alsof zij in de binnensteden de taken van de politie overnemen en daarmee de zichtbaarheid en veiligheid vergroten, maar schijn bedriegt. De handhavers hebben niet dezelfde opleiding, expertise en uitrusting als de politie en spekken vooral de gemeentekas. Met boetes uitschrijven wordt Nederland echter niet veiliger. Schijnveiligheid dus’ (Nieuwe Wegen: p. 26)

‘De politie mag duidelijk laten zien welke successen er behaald worden. Zichtbaar resultaat in de handhaving geeft burgers vertrouwen en stimuleert ook om aangifte te (blijven) doen van crimineel gedrag in hun omgeving’ (sgp: p. 38)


 

Hier een handig overzicht van de programma's van de politieke partijen die aan de volgende verkiezingen deelnemen.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers