Sorgdrager

Laatst bijgewerkt op 256 dagen geleden door Hadewych Reacties (1)

Het rapport van de commissie Sorgdrager over de fipronilaffaire.

 

Reactie van de verantwoordelijke ministers op het rapport: “De conclusies van de Commissie zijn stevig. Zij is van mening dat het systeem van waarborgen voor voedselveiligheid ontoereikend is en dat verbeteringen dringend noodzakelijk zijn. De Commissie spreekt alle relevante actoren – het bedrijfsleven, de toezichthouders en verantwoordelijke departementen – aan op hun functioneren tijdens deze crisis. Wij onderschrijven de conclusie dat het systeem van waarborgen voor de voedselveiligheid- waar bedrijfsleven,  toezichthouders en departementen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid deel van uitmaken zoals is gebleken in de fipronil-crisis ontoereikend is. Wij voelen vanuit de verantwoordelijkheid voor het systeem als geheel urgentie om de aanbevelingen ter hand te nemen. Uiteraard doen wij dat samen met alle relevante actoren.”

De ministers willen de zelfregulering, het kwaliteitssysteem van de sector helpen verbeteren: “De Commissie concludeert in haar rapport dat de twee beleidsverantwoordelijke ministeries een te beperkte opvatting hanteren van hun eigen rol ten aanzien van voedselveiligheid. Politiek en bestuur moeten de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voedselveiligheid erkennen en zorgen voor een evenwichtige toezichtondersteunende beleidsmix die een betrouwbare zelfregulering in de sectoren stimuleert en de naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften bevordert. Daarbij moet er vanuit de departementen meer gedaan worden om de zelfregulering binnen de sector te versterken.“

“Ondanks het feit dat deze crisis heeft laten zien dat niet volledig op private kwaliteitssystemen kan worden vertrouwd, ziet de Commissie meerwaarde in de samenwerking tussen publieke toezichthouders en certificerende instellingen.”

“Het is voor ons evident dat voedselveiligheid prioriteit krijgt en dat ten tijde van een crisis of incident alle noodzakelijke capaciteit voor de uit te voeren werkzaamheden vrijgemaakt moet worden, zelfs als dat op dat moment ten koste gaat van andere taken. Het versterken van de aandacht voor voedselveiligheid in de reguliere situatie is noodzakelijk en vereist scherpe keuzes gezien het brede werkpakket van de NVWA die voortvloeien uit wettelijke EU-verplichtingen. In de komende maanden zal de NVWA voedselveiligheid nadrukkelijker binnen haar organisatie positioneren. We gaan met de NVWA de wijze waarop voedselveiligheid binnen de organisatie NVWA is belegd verder verduidelijken en aanscherpen, zodat de gewenste herkenbare plaats binnen de autoriteit duidelijk wordt, zowel in crisistijd als daarbuiten.

Door de Europese ministers van voedselveiligheid is, mede op initiatief van Nederland, een aantal maatregelen afgesproken door de Lidstaten en de Europese Commissie. Eén van de verbeteringen hiertoe is het aanstellen van de Chief Food Safety Officer (CFSO). Over de invulling van deze functie (taak en reikwijdte) wordt door de Lidstaten en de toezichthouders binnen de EU nog gesproken. Wij willen hier niet langer op wachten. Met de aanstelling van de CFSO op korte termijn komt binnen de NVWA een centrale functie voor voedselveiligheid. Deze functionaris zal, samen met zijn ondersteuning, zorgen voor een adequate inzet van en goede samenwerking tussen alle betrokken disciplines binnen de NVWA. De CFSO beschikt daartoe over doorzettingsmacht en heeft rechtstreeks toegang tot de Inspecteur-Generaal. De CFSO vervult een verbindende rol richting de departementen, de autoriteiten in andere lidstaten en de Europese Commissie. Door de centrale positionering binnen de NVWA krijgt voedselveiligheid een herkenbare plaats en dient de prioriteit van voedselveiligheid goed geborgd te worden.”

“Kennis is fundamenteel om de beschikbare capaciteit van het toezicht daar in te zetten waar de risico’s het grootst zijn.” en “Om risico’s voor de voedselveiligheid adequaat te kunnen beoordelen en effectief te kunnen ingrijpen moet kennis vanuit alle disciplines bijeengebracht worden (wetenschappelijke, juridische en praktijkkennis).”

Ook de dubbele aansturing van de NVWA door twee ministeries zal worden heroverwogen.

 

LTO stelt de eigen verantwoordelijkheid serieus te gaan nemen. Stichting Dier & Recht stelt zich daaarentegen vierkant tegenover Sorgdrager teweer door te stellen dat het volksgezondheidsrisico van fipronil niet opweegt tegen het dierenwelzijnsbelang van de kippen. De burgemeester van Barneveld ziet in het rapport van Sorgdrager juist aanleiding om compensatie voor de boeren te vragen.

Het redactioneel commentaar van NRC beschrijft dat Sorgdrager vooral de boeren de mantel uitveegt, maar stelt dan toch de (organisatie van de) NVWA ter discussie.

Trouw stelt voor om zelfregulering in de voedselbranche taboe te verklaren. Verder zou de NVWA voortaan alleen nog een inspectie van VWS moeten zijn.

Pieter Couwenberg (FD) beschrijft de dynamiek rond een incident als de fipronilcrisis als een Grieks drama, waarin de toezichthouder z’n werk heeft gedaan en een risico- en prioriteringsinschatting heeft gemaakt. Die inschatting bleek niet congruent met het maatschappelijke sentiment. Een vraag is in hoeverre zulke congruentie goed is of juist schadelijk voor adequaat toezicht en veilige producten.

De Groene Amsterdammer legt uit waarom er overheidstoezicht nodig is: “Van de eindgebruikers, de eiereters en de scholieren, kun je niet verwachten dat ze elk voedingsmiddel en elke school aan een diepgravend onderzoek onderwerpen. Dat toezicht is des te prangender als – zoals in Maastricht – de scholieren vanwege de monopoliepositie van de onderwijskoepel letterlijk geen andere kant op kunnen.”

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
    • Hadewych
      Hadewych 180 dagen geleden

      RTL neemt de NVWA op de korrel: “ook hier waren de signalen allang bekend en duurde het te lang voordat de NVWA ingreep. Het is een andere sector, het zijn andere bedrijven die in de fout gaan, maar het is dezelfde toezichthouder en hetzelfde patroon.”

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers