Regeldruk

Laatst bijgewerkt op 250 dagen geleden door Hadewych

Om publieke belangen te kunnen waarborgen, legt de overheid onder andere aan het bedrijfsleven en burgers verplichtingen op tot het verschaffen van informatie (informatieverplichtingen) en daarnaast verplichtingen tot het doen of nalaten van handelingen of gedragingen (inhoudelijke verplichtingen). Wanneer er aan deze verplichtingen kosten verbonden zijn kunnen deze kosten een negatieve invloed hebben op het rendement en ondernemingsklimaat en het vertrouwen van burgers in de overheid. Het is dan ook van belang dat de kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan inhoudelijke- en informatieverplichtingen te allen tijde worden beperkt tot het absoluut noodzakelijke.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) spreekt van regeldrukeffecten: de investeringen en inspanningen die bedrijven, burgers of professionals moeten verrichten om zich aan wet- en regelgeving van de (rijks)overheid te houden. Daarnaast is er ervaren regeldruk. Daarbij draait het niet om de kosten die men moet maken om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar draait het meer om kwalitatieve aspecten als werkbaarheid, proportionaliteit en ervaren nut.

De kosten van toezicht vallen onder de regeldrukkosten. Het kan hierbij gaan om de tijd die nodig is bij een inspectiebezoek, het uitwisselen van informatie of aanvullende kosten omdat normen strenger worden geïnterpreteerd. Wanneer de regeldrukkosten worden berekend is het belangrijk zicht te hebben op hoe toezicht vorm wordt gegeven.

Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan. Het is geen Algemeen verbindend voorschrift. Een beleidsregel geeft aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Een beleidsregel is een soort richtlijn van het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar bedrijven. Beleidsregels zijn formeel geen wetgeving. Ze kunnen dan ook formeel geen aanvullende verplichtingen voor burgers, bedrijven en instellingen bevatten ten opzichte van de verplichtingen die volgen uit de wetgeving ter uitwerking waarvan de beleidsregels zijn opgesteld. Materieel gezien kunnen bedrijven deze beleidslijnen wel als verplichtend ervaren, bijvoorbeeld wanneer deze richtlijnen bevatten voor inspectie en toezicht.

aanwijzingen voor effectieve regelgeving

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers