Beleidsontwikkeling door toezichthouders

Laatst bijgewerkt op 130 dagen geleden door Hadewych

Deze motie is niet aangenomen. Het gaat wel om een discussie die zelden gevoerd wordt: in hoeverre ontwikkelen toezichthouders beleid en beleidsregels, is dat legitiem en wordt er politieke verantwoording over afgelegd?

MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS

Voorgesteld 1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NVWA zich op onderdelen bezighoudt met het maken van beleid en het uitwerken van beleidsregels en het interpreteren van (Europese) normen;

overwegende dat het maken van beleid en het uitwerken van beleidsregels thuishoort bij de verschillende vakministeries en dit beleid de richtsnoeren vormt voor een goede uitvoering van handhaving door de NVWA;

overwegende dat het onwenselijk is dat de NVWA zelfstandig beleid maakt omdat zij zich moet beperken tot datgeen wat bij haar toezicht en handhavende taken hoort;

verzoekt de regering, voor 1 april 2019 in kaart te brengen of de NVWA en/of het bureau van de NVWA zich bezighouden met het opstellen van beleid en beleidsregels, en, indien dit het geval is, welke stappen er nodig zijn om het bureau van de NVWA en de NVWA terug te brengen tot de toezicht en handhavende taken;

verzoekt de regering voorts, in kaart te brengen hoe de taakverdeling tussen beleid en handhaving is vormgegeven bij het maken van beleid en het uitwerken van beleidsregels en het interpreteren van (Europese) normen, waar aan de orde aan te geven welke stappen gezet moeten worden om de rolverdeling tussen de vakministeries en de NVWA duidelijker vorm te geven en de Kamer hierover ook voor 1 april 2019 te infomeren,

kst-35000-XIV-23 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XIV, nr. 23 2

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers