Regulatory Futures Review 2017

Laatst bijgewerkt op 97 dagen geleden door Hadewych

In 2015 – 2016 heeft een groep Britse regulators een adviesrapport over het verbeteren van het toezicht opgeleverd, de Regulatory Futures Review. De aanbevelingen richten zich op de volgende thema’s:

  • Toezicht en handhaving richten op outcomes in plaats van naleving van regelgeving
  • Verantwoordelijkheid voor wenselijke outcomes bij de ondertoezichtstaanden zelf leggen, door (meer) gebruik te maken van ‘regulated self-assurance’ en ‘earned recognition’ (vglk right to challenge)
  • Verrekening van de kosten van toezicht en handhaving met ondertoezichtstaanden
  • Het delen van data en kennis (vglk Inspectieview en programma datagedreven toezicht)
  • Professionalisering van het toezicht (vglk BIR en AvT)

Toezicht richten op outcome (maatschappelijke doelen)

(Naar Christopher Hodges) toezicht moet zich niet op naleving van regels richten maar op gewenst gedrag en maatschappelijke doelen. Handhavingsbeleid moet concepten van straf en afschrikking vermijden, omdat repressie slechts beperkt effect heeft op gedrag en conflicteert met een cultuur van leren en presteren. Als er al gestraft wordt, moet het totaal van alle straffen proportioneel zijn in relatie tot de mate van verwijtbaarheid.

Toezicht dat meer op de outcome wordt gericht, houdt per definitie meer rekening met andere actoren dan alleen toezichthouder en ondertoezichtstaande. Ook de beleidsontwerper en wetgever, professionals in een ondertoezichtstaand domein, klanten van ondertoezichtstaanden enz. zijn relevante betrokkenen.

Het betekent ook dat de toezichthouder actiever en intelligenter in gesprek moet gaan met de hogere functionarissen in de ondertoezichtstaande organisaties. Toezichthouders moeten ook strategischer gaan opereren dan voorheen.

Nadelen van doelgericht toezicht kunnen zijn dat er voor bedrijven onvoldoende duidelijkheid en zekerheid is over de vraag of en hoe ze aan de standaarden van de toezichthouder voldoen. Om dat te ondervangen kunnen bijvoorbeeld regulatory sandboxes worden gecreëerd: veilige condities waarin bedrijven innovatieve producten, diensten, bedrijfsmodellen en leveringsmechanismen kunnen testen zonder meteen te maken te krijgen met alle toepasselijke regulering.

Hoe meer uitleg er nodig is over het naleven van regels of het voldoen aan normen, hoe lastiger compliance is voor mkb en voor startups.

Opgemerkt wordt dat toezichthouders voortdurend waakzaam moeten zijn, en de begrijpelijke druk om nieuwe maatregelen te nemen na incidenten moeten bestrijden. Daartoe moeten ze regelmatig onderzoeken of er geen sprake is geweest van regulatory creep (risicoregelreflex).

Earned recognition

Ondertoezichtstaanden zijn zelf verantwoordelijk voor maatschappelijk wenselijke uitkomsten en kunnen hun verantwoordelijkheid op verschillende manieren nemen. Er wordt niet gedoeld op zelfregulering, want er blijft publiek toezicht bestaan, maar het toezicht kan wel in hoge mate vertrouwen op de eigen kwaliteitssystemen van goed presterende bedrijven, mits die kwaliteitssystemen (inclusief keurmerken, certificeringen en accreditaties) adequaat zijn. Dat beoordeelt de toezichthouder van geval tot geval. Bovendien kan een right to challenge worden vastgesteld, waarin de ondertoezichtstaande aangeeft dat hij een betere methode van kwaliteitsborging, of om compliance aan te tonen, heeft dan die waar de toezichthouder van uit gaat.

Opgemerkt wordt dat de rationale voor toezicht en inspectie net iets anders is voor publiek gefinancierde instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, dan voor particuliere bedrijven. Voor dergelijke organisaties gebruiken de Britten de term ‘earned recognition’ in plaats van self-assurance.

De voor- en nadelen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse situatie: efficiencywinst versus wantrouwen.

Verrekening van kosten

Als ondertoezichtstaanden de reële kosten van het toezicht, gedifferentieerd per bedrijf, betalen zijn er incentives voor betere naleving en self-assurance (zodat de risico’s afnemen en daarmee de toezichtkosten). Bovendien worden toezichthouders dan gedwongen transparant te zijn over de kwaliteit en efficiency van hun werk.

Delen van data en kennis over ondertoezichtstaanden (intelligence)

Het beter delen van informatie heeft zowel kwaliteits- als doelmatigheids (effectiviteit + zuinigheid) voordelen. Trends en risico’s kunnen sneller en beter onderkend worden, mechanismen en condities van de werkzaamheid van interventies worden duidelijker.

Informatie delen wordt nog belemmerd doordat men denkt dat er samenwerkingsovereenkomsten moeten worden afgesloten of doordat men bang is regelingen voor de bescherming van persoonsgegevens te overtreden; doordat het opschonen van data van anderen veel capaciteit vergt;, door culturele barrières (gebrek aan vertrouwen in zusterorganisaties); door instellingsbesluiten.

De meeste informatie wordt ad hoc gedeeld op verzoek; door gezamenlijk gebruik van databases; of door compatibele systemen te gebruiken. Het delen zou nog verder kunnen worden verbeterd door stevige data-deel-principes te formuleren zodat er een gestandaardiseerde benadering ontstaat van het onderhouden van databestanden. Een federatief model heeft de voorkeur boven een centrale data repository.

Professionalisering

Er zou veel efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van de beschikbare expertise, als er meer personeel werd uitgewisseld. Om dat te faciliteren helpt het als er gezamenlijke opleidingen zijn, als functiebeschrijvingen geuniformeerd zijn en als functioneringseisen en beoordelingen geharmoniseerd worden. Ook centrale coördinatie van vacatures draagt bij aan doelmatiger hrm.

Niet alleen personeel en vaardigheden kunnen meer uitwisselbaar worden, ook kennis en expertise kan beter worden gedeeld zodat het toezicht beter en efficiënter gaat werken. Daartoe zou het helpen, volgens de rapporteurs, om een kleine gezamenlijke eenheid in te richten die zowel verantwoordelijk is voor opleiding en training als voor het ontwikkelen van kennis over toezicht. Zo’n eenheid zou dan ook de informatiehub coördineren en eventueel de loopbaanbegeleiding van toezichtmedewerkers.

 

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers